top of page
Untitled-5.jpg

คอร์สติวเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดม, จุฬาภรณ์ และ โรงเรียนชั้นนำอื่นๆ

วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ

สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความตั้งใจจะสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังระดับประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เทคนิคการสอนของติวเตอร์มหิดล คือ เริ่มจากการวัดระดับพื้นฐานของน้องๆและประเมินผลของน้องๆเบื้องต้น เพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับน้องๆแต่ละคน รวมไปถึงจัดเตรียมเนื้อหา บทเรียนการสอน เทคนิคต่างๆในการสอบ และการสรุปประเด็นเนื้อหาที่สำคัญ และทำการวัดระดับหลังการเรียนอีกครั้ง ซึ่งอาจนำผลมาวิเคราะห์ว่าควรเพิ่มเติมเนื้อหาใดบ้างให้น้องๆ โดยวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่สามารถช่วยให้น้องๆได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประเภทของการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะมี 4 รูปแบบ อ้างอิงจากปี 2565

 

1. กลุ่มประเภทโควตาจังหวัด จำนวนรับ 306 ที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 20 % ของจำนวนรับทั้งหมด กำหนดการรับสมัคร ช่วงต้นเดือนมกราคม -กลางกุมภาพันธ์

คุณสมบัติ

 • จบ ม.2 และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ในโรงเรียนนัั้นๆ

 • ผลการเรียนของนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน

 

แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยของชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

12.png

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80

*วิชาที่ต้องสอบเข้า ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นชุดที่ 1 ข้อสอบจะมีความยากระดับสูงสุด

แผนการเรียนภาษา-คณิตฯ

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยของชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

13.png

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80

*วิชาที่ต้องสอบเข้า ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ชุดที่1 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

 

แผนการเรียนที่ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น

นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยของชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ดังนี้

14.png

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80

*วิชาที่ต้องสอบเข้า ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ชุดที่2 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ชุดที่ 1 จะมีความยากกว่า
ชุดที่ 2 โดยข้อสอบจะเป็นแนวทดสอบความคิดมากกว่าความจำ

 

2. ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ

กำหนดการเปิดรับสมัคร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

โดยน้องๆ ต้องกำลังศึกษาชั้นม.3 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คุณสมบัติเฉพาะ

 • โดยอยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. หรือ สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไปหรือ

 • ต้องเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ที่เทียบเท่าการแข่งขันวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติที่มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 4 ประเทศหรือ

 • ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ หน่วยงานของรัฐ

 • ที่สำคัญน้องจะได้เรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ เท่านั้น ตลอด 3 ปีการศึกษา

 

3. ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ

     ประเภทความสามารถพิเศษ 5 ด้าน

      

     ข้อจำกัดของความสามารถพิเศษส่วนนี้เมื่อน้องสมัครต้องมีการทดสอบความสามารถอีกครั้ง ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

4. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

จำนวน การรับ 1,110 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จ หรือ กำลังศึกษาชั้น ม.3

เกณฑ์การคัดเลือก

 • โรงเรียนจะเป็นการจัดสอบเอง โดยใช้คะแนน T-Score เรียงลำดับจากคะะแนนสูงสุด

จำนวนที่เปิดรับ

 • วิทย์-คณิต รับ 750 คน

 • ภาษา-คณิต รับ 70 คน

 • ภาษา-ฝรั่งเศส รับ 60 คน

 • ภาษา-เยอรมัน รับ 55 คน

 • ภาษา-ญี่ปุ่น รับ 55 คน

 • ภาษา-จีน รับ 60 คน

 • ภาษา-สเปน รับ 25 คน

 • ภาษา-เกาหลี รับ 35 คน

วิชาที่สอบ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียน ดังนี้

2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน

5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน และสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มี การกำหนดในอนาคต

 

เเนวข้อสอบรอบแรก

 • คณิตศาสตร์ มี 40 ข้อ เเบ่งออกเป็น 2 ตอน เป็นอัตนัยเติมเฉพาะคำตอบทั้งหมด

ตอนที่ 1 เเนว SEEN 20 ข้อ

ตอนที่ 2 เเนว UNSEEN 20 ข้อ

 • วิทยาศาสตร์ มี 65 ข้อ เเบ่งออกเป็น 2 ตอน เป็นปรนัยทั้งหมด

ตอนที่ 1 มี 45 ข้อ เลือกได้ 1 คำตอบ เนื้อหาครอบคลุม ม.ต้น เเละ ม.ปลายด้วยในบางส่วน ม.ปลายก็คือเอาพื้นฐาน
ม.ต้นมาประยุกต์

ตอนที่ 2 มี 20 ข้อ เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ ก็คือ ตอบได้ตั้งเเต่ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ หรือเเม้เเต่ตอบ 5 ข้อเลยก็มี เป็นข้อสอบคล้ายๆตอน 1 เเต่จะเน้นการวิเคราะห์มากกว่า เเละมีระดับความยากสูงกว่า ต้องฝึกทักษะในการ วิเคราะห์เก่งๆ
ให้เวลาทั้งหมด 2 ชม. 30 นาที

 

เเนวข้อสอบรอบสอง

สอบทั้งหมด 2 วัน : วันแรกสอบ วิทยาศาสตร์ และ SAT วันที่สองสอบคณิตศาสตร์

วันแรก

วิทยาศาสตร์ มี 42 ข้อ เเบ่งออกเป็น 5 ตอน อัตนัยทั้งหมด

 • เคมี 10 กว่าข้อ

 • ชีวะ 10 กว่าข้อเช่นกัน

 • ฟิสิกส์ 10 กว่าข้อ ในส่วนของฟิสิกส์ ไม่เเนะนำให้จำสูตร แต่จะต้องทำความเข้าใจหลักการ

 • ธรณีวิทยาเเละกายภาพ ออก 2-3 ข้อ

 • ดาราศาสตร์ ออก 1 ข้อ

 

ความถนัดทางด้านวิชาการ (SAT) เเบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ด้านการใช้ภาษา จำนวน 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที เเบ่งออกเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ให้ประโยคมาเเล้วก็เว้นว่างไว้ให้เติมคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

ตอนที่ 2 ให้บทความมาเเล้วก็ให้เราพิจารณาตัวเลือกใดสรุปย่อความได้ดีที่สุด

 • ส่วนที่ 2 ด้านคำนวณ จำนวน 40 ข้อ ให้เวลา 30 นาที เเบ่งออกเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ให้ข้อความโจทย์ปัญหามาหนึ่งประโยคเเล้วให้เราเลือกว่า ต้องทำยังไงถึงจะได้คำตอบนั้นมา

**ยกตัวอย่างตอนที่ 1 (พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD มีพท. 256 ตร.ซม. /// ก. สี่เหลี่ยม ABCD เป็นจัตุรัส ข. สี่เหลี่ยม ABCD มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากยาวด้านละ 16 ซม.) ก็ให้น้องเลือกตอบว่าใช้ข้อความไหนถึงจะหาคำตอบได้ *ตอนที่ 2 ให้คิดคำนวณง่ายๆ

**ยกตัวอย่างตอนที่ 2(พ่อค้าซื้อขนมปังมา 100 บาท ขายไป 150 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซนต์)

 • ส่วนที่ 3 ด้านอนุกรมมิติ จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที

 • ส่วนที่ 4 ด้านมิติสัมพันธ์ จำนวน 40 ข้อ เวลา 25 นาที

***คำเเนะนำสำหรับข้อสอบ SAT เวลาสำคัญมากเพราะให้เวลาน้อย ดังนั้นจึงควรรีบทำให้เร็วที่สุด เเต่ต้องรอบคอบ เเละก็คำเตือนคือห้ามขีดเขียนใดๆลงไปในข้อสอบเด็ดขาด ***

 

วันที่สอง

คณิตศาสตร์ มี 40 ข้อ เวลา 3 ชม. เเบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ

ตอนที่ 1 UNSEEN 20 ข้อ เวลา 1 ชม. 30 นาที คือข้อสอบที่ไม่เคยมีคนเห็นมาก่อน จะมาเป็นบทความให้อ่านเเล้วก็ไป
ตอบคำถาม

ตอนที่ 2 SEEN 20 ข้อ เวลา 1 ชม. 30 นาที เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เนื้อหา ม.ต้น ทั่วไป แต่จะมีความยากสูงขึ้น

เตรียม ดนตรี กีฬา.png
วิชาที่สอบ เตรียมอุดม.png
bottom of page